<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20986705\x26blogName\x3dAdArena+SEX+SELLS++(Advertising+and+D...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://adarena.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsk_SK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://adarena.blogspot.com/\x26vt\x3d-6624824622041787072', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>NewMedia: Endvertising


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Všetko to začal Peter Kačenka, CD Wiktor Leo Burnett vo februárových Stratégiách. Alebo za to môžu blogy o reklame ako je tento. Fakt je, že reklamčina získala v poslednej dobe neuveriteľné množstvo úplne zbytočných nových slov.

Dogvertising, urinalvertising, streetvertising, sandvertising dajte-mi-pokoj-vertising. Stačí si vziať akékoľvek slovo a nalepiť naň „vertising“ a už je tu nový výraz, ktorý zneje moderne a revolučne – aj keď je to iba nápad, ktorý tu je už stovky rokov. A najmä sa to už fakt nedá počúvať (rozumej čítať).

Toto je vraj doba veľkých zmien vo svete médií a reklamy. Zákazníci získavajú čím ďalej väčšiu kontrolu nad médiami a vylučujú z nich reklamu, ktorá ich nudí. Klasické médiá sú neefektívne. Technológie nám umožňujú vytvárať úplne nové spôsoby komunikácie. Kreativita je dôležitejšia, než kedykoľvek predtým. Bla, bla, bla.

Bohužiaľ sa priveľa ľudí snaží ukázať svoju kreativitu obyčajným vyhľadávaním slov, na ktoré ešte nikto nenalepil to ich milované „vertising“. Čo tak skúsiť outdoorvertising pre billboardy, televertising pre TV spoty alebo radiovertising pre rozhlasové spoty?

Alebo by radšej mohli vyhlásiť ultimátny „endvertising“ a začať rozprávať zase normálnym spôsobom.


2 Responses to “NewMedia: Endvertising”

 1. Anonymous hroch 

  mam chut povedat, ze trafena hus... :) ale musim s tebou suhlasit. ale nie je reklama cela o tom? vziat nieco, co tu uz bolo, a dat tomu novy, lepsi obal?

 2. Anonymous simecek 

  Používanie týchto slov treba vidieť v širších súvislostiach. Po "revolúcii" sme boli všetci pokakaní zo západu, a z ruštiny sme prešli hneď na druhý mantinel. Všetci boli hneď manageri a directori, zjavili sa pozície a destinácie, debety a rabaty ... atď, atď.

  Tak ako bola používaná socialisticko-komunistická "hantýrka" na schôdzach súdruhov, tak sa dnes používa anglosaská-managerská "hantýrka" skoro všade.

  Všetko to svedčí o malosti a malej sebadôvere a neschopnosti a neochote používať rodný jazyk. Z velkej časti sa tým aj maskuje odborná neschopnosť. Všetci hrajú na "image" a sú "in" ale pritom "skutek utek".

  A reklama je vlastne tiež také "klamanie telom", takže tu sa to "ráta" o niečo viac. Je smutné, že aj popredný časopis o reklame "Strategie" je písaný tiež touto príšernou reklamnou "hantýrkou".

  Takže rozprávajte normálne priatelia, lebo dostanete po papuli.

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 Web AdArena


Blogarama Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com