<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20986705\x26blogName\x3dAdArena+SEX+SELLS++(Advertising+and+D...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://adarena.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsk_SK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://adarena.blogspot.com/\x26vt\x3d-6624824622041787072', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Slovak ADs: Slovenská reklama príkladom pre USA


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...
Trochu nadnesený nadpis, ale v princípe presne o tom je článok publikovaný minulý týždeň v sekcii MediaWorks Idea Of The Week na AdAge.com.

Idea Of The Week je totiž rubrika, ktorá si každý týždeň berie na mušku jedno inovatívne mediálne riešenie, aby ho priblížila čitateľom Advertising Age. A tento týždeň je za nápad týždňa označená kampaň slovenskej agentúry MediaCom pre klienta HVB Bank (áno, presne tá, ktorá získala historický jediný shortlist v Cannes). A autori dokonca trafili krajinu pôvodu – Slovakia (nie Slovenia, že páni a dámy z AdForum.com).

Úspech je to o to medzinárodnejší, že celú túto sekciu vytvára pre americký AdAge britský časopis Cream, ktorý sa zaoberá new media kreativitou v reklame.

Gratulujeme agentúre, klientovi a všetkým zúčastneným.


Autor: Radovan Grežo


1 Responses to “Slovak ADs: Slovenská reklama príkladom pre USA”

  1. Anonymous Robo 

    Siet teliek v NAY bola pouzita uz viackrat - ide o normalny komercny reklamny priestor. Pokial ma pamat neklame, HVB nie je prvym klientom, ktory ho vyuzil. Preto tomu oceneniu celkom nerozumiem. Ale iste je pre slovensku agenturu dobry tah ze to prihlasili, pekne PR.

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 Web AdArena


Blogarama Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com