<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20986705\x26blogName\x3dAdArena+SEX+SELLS++(Advertising+and+D...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://adarena.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsk_SK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://adarena.blogspot.com/\x26vt\x3d-6624824622041787072', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Campaign: Skutočná krása – neskoro, ale predsa


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Two years after it broke worldwide, Dove's Campaign For Real Beauty hit Slovakia. Finally.


Na Slovensko konečne dorazila Kampaň za skutočnú krásu od Dove. 100 rokov za opicami, 2 roky za svetom a 1 rok za ČR. Prečo tak neskoro? Ťažko povedať, hoci sme sa to snažili zistiť. Bohužiaľ, v stredu o 17:00 už brand manažérka nebola v kancelárii a na odpovedi nám zase až tak nezáleží, aby sme to skúšali znova.

V každom prípade, kampaň je tu. Presnejšie povedané tu: www.kampanzaskutocnukrasu.sk


0 Responses to “Campaign: Skutočná krása – neskoro, ale predsa”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 Web AdArena


Blogarama Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com