<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20986705\x26blogName\x3dAdArena+SEX+SELLS++(Advertising+and+D...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://adarena.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsk_SK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://adarena.blogspot.com/\x26vt\x3d-6624824622041787072', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>TV ADS: Civím na CIVIC a grrr


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Wieden + Kennedy Londýn predstavil novú kampaň na Hondu. Určite sa pamätáte na veľúspešné Grrr. Aj teraz som očakával, že mi agentúra nový Civic „predá“.
Spot má názov “Choir” a v podstate ide o 120 sekundový human beat box performance.
Je inovatívny..., ale pocit: „to chcem“ sa nedostavil.
Auto mi takmer neukázali a nebolo mi ani jasné, čo mi nový Civic prináša. Ešte aj fór s imitovaním zvukov mi bol prezradený okamžite. Rozumiem, že trh je vyspelý a pôjde na web, kde sa mu všetko naflashuje. Ale keď raz získam pozornosť, prečo to nevyužiť naplno?
Rozpačito na mňa pôsobila už brandová kampaň “Impossible Dream”.
Je chyba len v mojom prijímači?

Posúďte sami.

Kliknite si na stránku Honda Civic.

via: adhunt, Honda Civic


1 Responses to “TV ADS: Civím na CIVIC a grrr”

  1. Anonymous 4 

    co sa tyka reklamy choir na hondu, tak asi zdielame rovnaky nazor. Nema to gule a je to imho prvoplanove.
    Napriek tomu odporucam reklamu na hondu, ktora podla mna praveze gule ma a kazdopadne odporucam citat text, ktory je na tej stranke:
    http://www.steelcitysfinest.com/HondaAccordAd.htm

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 Web AdArena


Blogarama Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com