<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20986705\x26blogName\x3dAdArena+SEX+SELLS++(Advertising+and+D...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://adarena.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsk_SK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://adarena.blogspot.com/\x26vt\x3d-6624824622041787072', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Advergame: The Paparazzi


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Pod Design pripravila advergame "Paparazzi- Adventures On The Red Carpet".
V hre fotíte celebrity a za dobré fotky dostávate body. Škoda že Peerflix je online peer-to-peer servis, ktorý umožňuje svojim členom legálne si vymieňať a predávať DVD a hra s tým v podstate nesúvisí. Peerflix túto službu poskytuje od roku 2004, čo je príliš krátko na to, aby si mohol dovoliť takýto štýl kampane. Potenciál hry, ktorú si za prvé dva týždne zahralo cez 100,000 návštevníkov, tak nebol využitý dostatočne.
Via: Pod Design a adverblog


1 Responses to “Advergame: The Paparazzi”

  1. Anonymous Kelly 

    It's my first visit to your website. After just a quick browse, I'm really impressed!

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 Web AdArena


Blogarama Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com