<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20986705\x26blogName\x3dAdArena+SEX+SELLS++(Advertising+and+D...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://adarena.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsk_SK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://adarena.blogspot.com/\x26vt\x3d-6624824622041787072', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Mobile: Váš posledný hovor


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...
V týchto dňoch fanúšíkovia Stephena Kinga dostali sms s textom: "The next call you take may be your last... Join the Stephen King VIP Club at http://www.cellthebook.com/."
Na tejto stránke sa dozviete viac o jeho novom románe – CELL. Taktiež si môžete stiahnuť zvonenia, wallpapery na mobil, alebo zaslať priateľovi výstražnú sms. Pekné na tejto komunikácii je prepojenie deja a média. Príbeh má totiž podtitul: Civilization doesn't end with a bang or a whimper. It ends with a call on your cell phone.
Sms bola zaslaná len tým, ktorí s tým predtým súhlasili.


via: cellthebook


0 Responses to “Mobile: Váš posledný hovor”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 Web AdArena


Blogarama Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com