<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20986705\x26blogName\x3dAdArena+SEX+SELLS++(Advertising+and+D...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://adarena.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsk_SK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://adarena.blogspot.com/\x26vt\x3d-6624824622041787072', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>TV ADS: „like no other“


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Len pár reklám je takých, ktoré vás prinútia aby ste kvôli tej svojej vyvolenej sledovali celý reklamný blok, čakajúc keď sa objaví. Pre mnohých sa onou „vyvolenou“ stala reklama spoločnosti SONY na radu novej generácie LCD televízorov BRAVIA.

Claim „like no other“ si tak zaslúžil nielen výrobok, ale aj jeho TV spot.
Dokonca vznikla stránka venujúca sa nie BRAVII, ale jej komunikácii.
Všetky produkty pre podporu on-line marketingu boli vyvinuté agentúrou Tonic a zahrňujú aj webové stránky Blog Fodder, doprevádzaciu kampaň Blog Seeding a animáce a hry s tématikou BRAVIA. Na stránke bravia-advert nájdete nielen informácie o natáčaní, ale aj klasiky ako pozadia, šetriče...

Pár faktov:
Použilo sa 250 000 poskakujúcich gumových loptičiek.
Počas trojdenného natáčania bolo uzavretých celkom 12 ulíc.
Loptičky boli vystreľované z desiatich na objednávku vyrobených diel.
Spot natáčalo 23 kamier (pre „bežnú“ reklamu sa obvykle používajú 4 kamery, pre ešte bežnejšiu jedna).
Ako hudobný doprovod bola použitá skladba Heartbeats Jose Gonzalesa.
Réžia: Nicolai Fugslig

Podľa Davida Pattona, Senior Vice-Presidenta divízie Communications spoločnosti Sony Europe, nebola k vytvoreniu dokonalého efektu využitá žiadna počítačová grafika.Via: sony


1 Responses to “TV ADS: „like no other“”

  1. Anonymous Mirex 

    Naozaj ? Mne to pri sledovani reklamy pripadalo ze tam bola pouzita pocitacova grafika, zopar lopticiek vyzeralo realne ale vela z nich vyzeralo umelo. Zdalo sa mi ze v reali ich je tam iba asi 1/20.

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 Web AdArena


Blogarama Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com