<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20986705\x26blogName\x3dAdArena+SEX+SELLS++(Advertising+and+D...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://adarena.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsk_SK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://adarena.blogspot.com/\x26vt\x3d-6624824622041787072', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Online: Idea za milión


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Určite si pamätáte na Alexa Tewa z Anglicka. Tento 21-ročný študent si založil stránku milliondollarhomepage. Mediálne pokrytie jej zabezpečili reportáže na CNN, Wall Street Journal, Vanity Fair, MSNBC, ABC News, Fox News, BBC, MSN, Yahoo. Stránka sa skladala z jedného milióna pixelov, ktoré ponúkal za cenu jedného dolára. Len za posledných sedem dní ju navštívilo viac ako 1.5 millióna unique visitors a mala viac ako 2.7 milióna videní. Použil som minulý čas, lebo jemu sa to nakoniec podarilo. Predal ich všetky. Posledných tisíc dokonca v dražbe na eBay za 381,000 $.
Ako každá dobrá idea, aj táto má plno pajcov. Alá onebilliondollarhomepage.com a billiondollarhome.com.0 Responses to “Online: Idea za milión”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 Web AdArena


Blogarama Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com