<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20986705\x26blogName\x3dAdArena+SEX+SELLS++(Advertising+and+D...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://adarena.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsk_SK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://adarena.blogspot.com/\x26vt\x3d-7605626811362475332', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>iBook G4 PowerPC na predaj


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Zdravím všetkých slovenských návštevníkov AdAreny. Verím že týmto príspevkom poteším mnohých, ktorí túžia po NB Apple. Moja priateľka ten svoj už nepotrebuje a preto sa ho rozhodla predať. Ide o výborný iBook G4 SuperDrive 14.1' s ATI Mobility Radeon 9550, ktorý je v záruke do 11/2007. Na cene sa s vami rada dohodne.
PS: Zaobchádzalo sa s ním s veľkou úctou, čoho dôkazom je aj špeciálny obal z neoprénu, ktorý s ním získate. Píšte na ikateve(at)gmail.com.


0 Responses to “iBook G4 PowerPC na predaj”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 Web AdArena


Blogarama Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com