<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20986705\x26blogName\x3dAdArena+SEX+SELLS++(Advertising+and+D...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://adarena.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsk_SK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://adarena.blogspot.com/\x26vt\x3d-6624824622041787072', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Czech Ads: ROZHODNETE TO


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...
„Základem kampaně „ROZHODNETE TO aneb Jít volit je sexy“ je série 3 reklamních spotů od 3 různých renomovaných režisérů, kteří mají úplnou volnost v tvorbě a pojetí daného tématu.
Primárním cílem projektu je zvýšit volební účast ve sněmovních volbách v červnu 2006 a snížit tak volební výsledek extremistických politických stran.“

Rozhodnite sami, či vás režiséri ako IVAN ZACHARIÁŠ, MICHAELA PAVLÁTOVÁ, MAREK NAJBRT presvedčili. Mojim favoritom je prvý spot zo série Sňemovna.

Pozrite si práce na stránke projektu a rozhodnete.to.

Za tip ďakujeme Barbore.


0 Responses to “Czech Ads: ROZHODNETE TO”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 Web AdArena


Blogarama Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com