<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20986705\x26blogName\x3dAdArena+SEX+SELLS++(Advertising+and+D...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://adarena.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsk_SK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://adarena.blogspot.com/\x26vt\x3d-6624824622041787072', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>TV ADS: AXE- Shower


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Čo vám pomôže keď sa potíte prúdmi potu? Doslova. Hernan Ponce & Raffaele Davilla z Vega Olmos Ponce, agentúry z Buenos Aires, nám to ukázali. Spot režíroval Lionel Goldstein z Czar. Goldstein robil aj spot pre Dexiu o chlapcovi so zázračným akné, z ktorého sa dalo čítať ako z brailovho písma.
Pozrite si AXE SHOWER a Golsteinove práce na Czar.Via: Czar


0 Responses to “TV ADS: AXE- Shower”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 Web AdArena


Blogarama Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com